ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ (PDF)

ਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।


ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਐਥਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਵੋ।


ਸਬੰਧਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ FAQ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।