ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।


ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ (PDF)

ਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।


ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਐਥਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਵੋ।


ਫਾਲੋ-ਅਪ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।


ਸਬੰਧਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ FAQ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।