Pandaigdigang Pahayag tungkol sa Etika
Integridad. Honestidad. Objetividad. Justicia
Pandaigdigang Pahayag tungkol sa Etika
Isang mensahe mula sa ating Punong Tagapagpaganap na Opisyal

Our unique culture drives our purpose of saving people money so they can live better, and the foundation of our culture is a commitment to operating with integrity. Even as we change to meet the needs of our customers, Walmart will stay true to the values, beliefs and behaviors that have guided us over the last 50 years. Regardless of where each of us works in our global company, this Statement of Ethics is the guide to exemplifying integrity as a Walmart associate. It’s a daily resource for making honest, fair and objective decisions while operating in compliance with all laws and our policies. This Statement of Ethics applies to me, the board of directors and all associates at every level of our organization. Through your ethical behavior and willingness to speak up for the highest standards, we earn and keep the trust of our customers, each other and our local communities. We believe in everyday low cost and everyday low prices, but only if accomplished through our everyday integrity. Thank you for your commitment to our Statement of Ethics. It means more than making ethical decisions; it demonstrates you care about Walmart, our reputation and our customers.

 

Doug McMillon
President and CEO
Wal-Mart Stores, Inc

Ang ating bukod-tanging kultura ang nagsusulong sa layuning makatipid ang mga tao ng pera upang makapamuhay sila nang mas mabuti, at ang pundasyon ng ating kultura ay ang pangakong patakbuhin ang negosyo nang may integridad. Kahit habang nagbabago tayo upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kostumer, nananatili ang Walmart na tapat sa mga pinahahalagahan, paniniwala at pag-uugali na naging gabay na natin sa nakaraang 50 taon.

Saan man nagtatrabaho ang bawat isa sa atin sa ating pandaigdigang kompanya, itong Pahayag tungkol sa Etika ang gabay upang ihalimbawa ang integridad bilang isang associate ng Walmart. Ito ay pang-araw-araw na madudulugan para sa paggawa ng tapat, patas at walang kinakatigang mga desisyon habang nagpapatakbo ng negosyo nang sumusunod sa lahat ng batas at sa ating mga patakaran. Ang Pahayag tungkol sa Etika na ito ay nauukol sa akin, sa lupon ng mga direktor at lahat ng associate sa bawat antas ng ating organisasyon.

Sa pamamagitan ng iyong etikal na pag-uugali at kusang-loob na pagsasalita para sa mga pinakamataas na pamantayan, nakukuha at napapanatili natin ang tiwala ng ating mga kostumer, ng bawat isa sa atin at ng ating mga lokal na komunidad. Naniniwala tayo sa everyday low cost at everyday low prices, ngunit kung maipapatupad lamang sa pamamagitan ng ating araw-araw na integridad.

Salamat sa iyong paninindigan sa ating Pahayag tungkol sa Etika. Higit pa ito sa paggawa ng mga etikal na desisyon; ipinapakita nito na may malasakit ka tungkol sa Walmart, sa ating reputasyon at sa ating mga kostumer.

 

Doug McMillon
Presidente at CEO
Wal-Mart Stores, Inc.

Pandaigdigang Pahayag tungkol sa Etika
Pandaigdigang Pahayag tungkol sa Etika