• ਸੈਮ ਵਾਲਟਨ POV ਆਕ੍ਰਿਤੀ"ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸੈਮ ਵਾਲਟਨleft_position light
  • IndiaPOV1 ਅਖੰਡਤਾਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਯਥਾਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ।left_position dark
  • IndiaPOV2ਇਮਾਨਦਾਰੀਸੱਚ ਬੋਲੋ।
    ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ।
    ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ।
    right_position dark
  • IndiaPOV3ਯਥਾਰਥਿਕਤਾਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਰੋ।left_position dark
  • IndiaPOV4ਨਿਰਪੱਖਤਾਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।left_position dark

ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ >

ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ

ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਐਥਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ (Global Ethics Office) ਵਿਖੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ >