Tuyên Bố về Quy Tắc Đạo Đức Toàn Cầu
Tuyên Bố về Quy Tắc Đạo Đức Toàn Cầu
Thông điệp từ Tổng Giám Đốc Điều Hành của chúng ta

Our unique culture drives our purpose of saving people money so they can live better, and the foundation of our culture is a commitment to operating with integrity. Even as we change to meet the needs of our customers, Walmart will stay true to the values, beliefs and behaviors that have guided us over the last 50 years. Regardless of where each of us works in our global company, this Statement of Ethics is the guide to exemplifying integrity as a Walmart associate. It’s a daily resource for making honest, fair and objective decisions while operating in compliance with all laws and our policies. This Statement of Ethics applies to me, the board of directors and all associates at every level of our organization. Through your ethical behavior and willingness to speak up for the highest standards, we earn and keep the trust of our customers, each other and our local communities. We believe in everyday low cost and everyday low prices, but only if accomplished through our everyday integrity. Thank you for your commitment to our Statement of Ethics. It means more than making ethical decisions; it demonstrates you care about Walmart, our reputation and our customers.

 

Doug McMillon
President and CEO
Wal-Mart Stores, Inc

Văn hóa độc đáo của chúng ta thúc đẩy mục đích tiết kiệm tiền cho khách hàng để họ có thể sống tốt hơn và nền tảng của văn hóa chúng ta là cam kết hoạt động một cách chính trực. Ngay cả khi chúng ta thay đổi để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, Walmart sẽ vẫn giữ vững các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử đã dẫn dắt chúng ta trong suốt 50 năm qua.

Bất kể mỗi chúng ta làm việc ở đâu trong công ty toàn cầu của chúng ta, Tuyên Bố về Quy Tắc Đạo Đức này là hướng dẫn minh họa tính chính trực với tư cách là một cộng sự của Walmart. Đó là nguồn thông tin hàng ngày để đưa ra các quyết định trung thực, công bằng và khách quan trong khi hoạt động tuân thủ tất cả các luật và chính sách của chúng ta. Tuyên Bố về Quy Tắc Đạo Đức này áp dụng cho tôi, ban giám đốc và tất cả các cộng sự ở tất cả các cấp của tổ chức chúng ta.

Thông qua hành vi đạo đức của bạn và sự sẵn sàng lên tiếng cho các tiêu chuẩn cao nhất, chúng ta có được và duy trì được sự tin cậy của khách hàng, sự tin cậy lẫn nhau và sự tin cậy của các cộng đồng địa phương chúng ta. Chúng ta tin vào chi phí và giá cả thấp hàng ngày nhưng chỉ khi chi phí và giá thấp đó đạt được nhờ tính chính trực hàng ngày của chúng ta.

Xin cảm ơn các bạn vì cam kết của các bạn đối với Tuyên Bố về Quy Tắc Đạo Đức của chúng ta. Điều này không chỉ có nghĩa là đưa ra các quyết định hợp đạo đức; mà nó còn thể hiện bạn quan tâm đến Walmart, đến danh tiếng và khách hàng của chúng ta.

 

Doug McMillon
Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc Điều Hành
Wal-Mart Stores, Inc.

Tuyên Bố về Quy Tắc Đạo Đức Toàn Cầu
Tuyên Bố về Quy Tắc Đạo Đức Toàn Cầu